Προσευχή β’ και γ’ τριμήνου για την Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Προσευχή β’ και γ’ τριμήνου για την Β’ Γυμνασίου

cropped-cf80ceb1ceb9ceb4ceb9ceac-cebaceb1ceb9-cf87cf81ceb9cf83cf84cebfcf82.jpg

Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα,

εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος,

Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος,

ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών,

ο πάντας καλών προς σωτηρίαν

διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών.

Αυτός, Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις,

και ίθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου.

Τας ψυχάς ημών αγίασον΄ τα σώματα άγνισον΄

τους λογισμούς διόρθωσον΄ τας εννοίας κάθαρον΄

και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης.

Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις,

ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι,

καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως

και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης΄

ότι ευλογητός ει, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετάφραση

Χριστέ μας, ποὺ εἶσαι ὁ ἀληθινὸς Θεός,

καὶ κάθε ὥρα καὶ στιγμή, στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ,

σὲ προσκυνοῦν καὶ σὲ δοξάζουν ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι,
σὺ ποὺ εἶσαι ὑπομονετικὸς καὶ ἄκακος,

πολὺ στοργικός, πολὺ σπλαγχνικός,

ποὺ ἀγαπᾷς τοὺς καλοὺς

καὶ λυπᾶσαι καὶ συγχωρεῖς αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἁμαρτίες,

ποὺ προσκαλεῖς ὅλους στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας,

μὲ τὴν ὑπόσχεση τῶν ἀγαθῶν τοῦ οὐρανοῦ·

Ἐσύ, Κύριε, δέξου αὕτη τὴν ὥρα τὶς προσευχές μας,

καὶ ὁδήγησε τὴ ζωή μας στὸ ἅγιο Θέλημά σου·
Ἁγίασε τὶς ψυχές μας, ἅγνισε τὰ σώματα,

διόρθωσε τοὺς λογισμούς, καθάρισε τὶς σκέψεις,

καὶ γλίτωσέ μας ἀπὸ κάθε θλίψη, κακὸ καὶ πόνο.

Κάνε γύρω μας ἕνα προστατευτικὸ τεῖχος μὲ τοὺς ἅγιους ἀγγέλους σου,

ἔτσι πού, μὲ τὸ στράτευμά τους φρουρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι,

νὰ φτάσουμε νὰ πιστεύουμε καὶ νὰ γνωρίζουμε καλὰ τὴ μεγάλη,

τὴν ἀπλησίαστη δόξα σου, καὶ νὰ σὲ δοξολογοῦμε πάντα. Ἀμήν.

Προσευχή β’ τριμήνου για την γ’ Γυμνασίου

Δέσποτα Χριστέ ό Θεός, ό τοίς πάθεσί σου τά πάθη μου θεραπεύσας
καί τοίς τραύμασί σου τά τραύματά μου ιατρεύσας,
χάρισαί μοι τω πολλά σοι πταίσαντι δάκρυα κατανύξεως,
συγκέρασόν μου τό σώμα από οσμής τού ζωοποιού Σώματός σου,
καί γλύκανόν μου τήν ψυχήν τώ σώ τιμίω Αίματι από τής πικρίας,
ήν με ό αντίδικος επότισεν. Ύψωσον τόν νούν μου πρός σέ, κάτω ελκυσθέντα,
καί ανάγαγέ με από του χάσματος της απωλείας,
ότι ούκ έχω μετάνοιαν,  ούκ έχω κατάνυξιν, ούκ έχω δάκρυον  παρακλητικόν,
τά επανάγοντα τά τέκνα πρός τήν ιδίαν κληρονομίαν.
Εσκότισμαι τόν νούν έν τοίς βιωτικοίς πάθεσι
καί ούκ ισχύω ατενίσαι πρός σέ έν οδύνη,
ού δύναμαι θερμανθήναι τοίς δάκρυσι τής πρός σε αγάπης.
Αλλά, Δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών,
δώρησαί μοι μετάνοιαν ολόκληρον καί καρδίαν επίπονον είς αναζήτησίν σου,
χάρισαί μοι τήν χάριν σου καί ανακαίνισον εν εμοί τάς μορφάς τής σής εικόνος.
Κατέλιπόν σε, μή με εγκαταλίπης, έξελθε είς αναζήτησίν μου,
επανάγαγέ με πρός τήν νομήν σου,
συναρίθμησόν με τοίς προβάτοις της εκλεκτής σου ποίμνης
καί διάθρεψόν με σύν αυτοίς έκ της χλόης των θείων σου μυστηρίων,
πρεσβείαις της πανάγνου Μητρός σου καί πάντων των αγίων σου.
Α μ ή ν.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s