Σάββας Κοσσάρης, Το προπατορικό αμάρτημα σε … comix!

sins

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=99093048C880917

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: