Ελευθερία Γκιννή, Α1, Το προπατορικό αμάρτημα σε … comix!

200px-The_Creation_of_Adam

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=10611457C867885
Δυστυχώς ακόμα στα Αγγλικά!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: