Παραβολές του Ιησού – Θεμελίνα Καμπουράκη, Β1

Παραβολή

Ματθαίος

Μάρκος

Λουκάς

Ιωάννης

Ο καλός Σαμαρείτης

10:30-37

Ο άσωτος υιός

15:11-32

Ο τελώνης και ο Φαρισαίος

18:9-14

Ο Λάζαρος και ο πλούσιος

16:19-31

Οι δέκα παρθένες

25:1-13

Το χαμένο πρόβατο

18:12-14

15:1-7

Ο βοσκός και τα πρόβατα

10:1-18

Ο σπορέας και ο σπόρος

13:3-23

4:2-20

8:4-15

Ο κόκκος του σιναπιού

13:31-32

4:30-32

13:18-19

Οι εργάτες του αμπελιού

20:1-16

Οι κακοί γεωργοί

21:33-45

12:1-12

20:9-19

Τα ζιζάνια

13:24-30

Η άκαρπη συκιά

13:6-9

Η συκιά

24:32-35

13:28-32

21:29-33

Ο σπόρος που καρποφορεί

4:26-29

Το πολύτιμο μαργαριτάρι

13:45-46

Ο κρυμμένος θησαυρός

13:44

Τα δέκα τάλαντα

25:14-30

19:11-27

Η χαμένη δραχμή

15:8-10

Ο άφρονας πλούσιος

12:16-21

Οι δύο οφειλέτες

7:41-43

Ο απάνθρωπος δούλος

18:23-35

Ο ανάξιος δούλος

17:7-10

Ο πιστός οικονόμος

12:42-48

Ο άδικος οικονόμος

16:1-13

Ο κύριος που λείπει

13:33-37

Ο αναιδής φίλος

11:5-13

Ο άδικος κριτής και η χήρα