Πώς να μετατρέψετε μια παλιά σας παρουσίαση στο PowerPoint μία ζωντανή παρουσίαση στο Prezi (πρωτότυπο και μετάφραση για διευκόλυνσή μας!

Ιf you are not sure where to begin when making your first prezi, The PowerPoint import feature can be a great way to get started.

It also makes it possible to give your favorite PowerPoint presentations new life as exciting zooming prezis.

Import your slides into Prezi, one at a time or all at once, with or without a path, using just a few clicks.

How to insert your PowerPoint slides:

  • Select ‘Insert’ from the top menu and then ‘PowerPoint…‘ when in Edit Mode.

PowerPoint.png

  • Click on ‘Select File…‘ and choose the PPT or PPTx file you want to import. After a brief loading process, Prezi will preview all of the slides for you in panel on the right-hand side of the screen.

ppt_import_example.pngarrow.pngPPT_import_-_slides.png

  • You can now drag and drop individual slides from the sidebar onto your prezi canvas.
  • You can also multi select slides with shift and double click to insert them onto your prezi canvas
  • Alternatively, you can click ‘Insert All…‘ to bring all of your slides into your prezi at the same time.
  • If you choose this option, you will be asked to set a template for your slides.

PPT_import_select_template_2.png

  • You can also choose to add a path between each imported slide. Check the box next to ‘Add a path between your slides’ to set a path for your slides.

PPT_import_select_template_3.png

  • The path will follow the same sequence as your slides in PowerPoint, so your first slide will become your first path step in prezi and so on depending on the number of slides you have.
  • If you chose to import all slides at once, they will appear within a frame on your prezi canvas. Use the hand icon in the center of the frame to move all the slides around the canvas. Click the green check icon to approve the import. Alternatively, you can select the red X icon to cancel the import and start the process again.

PPT_import_-_final.png

When you have finished importing everything you want from your PowerPoint file, click the X icon at the top-left-corner of the sidebar to finish the import session. A confirmation message will appear, simply select ‘Close import’ to finish the import session.

ppt_import_-_close_import.png

Note: The formatting of the content you import is dependent on both the prezi template and theme that you choose. Your theme choice will set the colors and font choices of your prezi. This includes all content that is imported from a PowerPoint presentation. For more detail on editing your theme, click here. For more information on templates, click here.

Note: Prezi doesn’t support certain text editing elements that are present in applications such as PowerPoint (eg. Bold or Italic), therefore it follows that some of the formatting of some slides will not exactly match the slide’s original formatting. Similarly, any fade-in animations created in PowerPoint will not be present in your prezi (the objects will appear, but they will not be animated).
Note for Prezi Desktop users (Pro license holders): The import PowerPoint feature is available as part of Prezi Desktop, however, the process requires an active Internet connection (as the conversion process is quite complex and occurs online). Therefore, please ensure you are connected to the Internet before attempting to convert a PowerPoint file.

Εάν δεν είστε βέβαιοι πού να αρχίσετε  όταν κάνετε την πρώτη σας prezi, η δυνατότητα εισαγωγής του PowerPoint μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε.

Καθιστά επίσης τη δυνατότητα να δώσετε στις αγαπημένες σας παρουσιάσεις PowerPoint νέα ζωή τόσο συναρπαστικές με τα  prezis ζουμ.

Η εισαγωγή των διαφανειών σας στο Prezi, μία κάθε φορά ή όλες ταυτόχρονα, με ή χωρίς μονοπάτι, με μόνο μερικά κλικ.
Πώς να τοποθετήσετε διαφάνειες της PowerPoint παρουσίασής σας:

Επιλέξτε “Εισαγωγή” από το μενού στην κορυφή και στη συνέχεια «PowerPoint …» στη λειτουργία επεξεργασίας.

PowerPoint.png

Κάντε κλικ στο “Επιλογή αρχείου …» και επιλέξτε το PPT ή PPTX αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε. Μετά από μια σύντομη διαδικασία φόρτωσης, Prezi θα φανούν σε προεπισκόπηση όλες τις διαφάνειες για εσάς στον πίνακα στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

ppt_import_example.pngarrow.pngPPT_import_-_slides.png

Τώρα, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε μεμονωμένες διαφάνειες από την πλαϊνή μπάρα στο prezi καμβά σας.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλές διαφάνειες με βάρδιες και κάντε διπλό κλικ για να τοποθετήσετε επάνω σε καμβά σας prezi
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο “Εισαγωγή όλων …» για να φέρει όλες τις διαφάνειες σε prezi σας την ίδια στιγμή.
Εάν επιλέξετε αυτή την επιλογή, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα πρότυπο για διαφάνειες σας.

PPT_import_select_template_2.png

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προσθέσετε μια διαδρομή ανάμεσα σε κάθε εισαγόμενη διαφάνεια. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή “Προσθήκη μιας διαδρομής μεταξύ των διαφανειών σας να ορίσετε μια διαδρομή για τις διαφάνειες σας.

PPT_import_select_template_3.png

Η διαδρομή θα ακολουθήσει την ίδια σειρά όπως οι διαφάνειες στο PowerPoint, έτσι η πρώτη διαφάνεια σας θα γίνει το πρώτο βήμα στην πορεία σας prezi και ούτω καθ ‘εξής, ανάλογα με τον αριθμό των διαφανειών που έχετε.
Εάν επιλέξετε να εισάγετε όλες τις διαφάνειες ταυτόχρονα, θα εμφανιστούν μέσα σε ένα πλαίσιο στο prezi καμβά σας. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο χεριού στο κέντρο του κάδρου για να μετακινήσετε όλες τις διαφάνειες γύρω από τον καμβά. Κάντε κλικ στο πράσινο εικονίδιο ελέγχου για να εγκρίνει την εισαγωγή. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το κόκκινο εικονίδιο X για να ακυρώσετε την εισαγωγή και να ξεκινήσει η διαδικασία ξανά.

PPT_import_-_final.png

Όταν τελειώσετε με την εισαγωγή ό, τι θέλετε από το PowerPoint αρχείο σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο X στην επάνω αριστερή γωνία του-την πλαϊνή μπάρα για να ολοκληρώσετε τη συνεδρία εισαγωγής. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί, απλά επιλέξτε “Κλείσιμο εισαγωγή» για να ολοκληρώσετε τη συνεδρία εισαγωγής.

ppt_import_-_close_import.png

Σημείωση: Η μορφοποίηση του περιεχομένου που εισάγει εξαρτάται τόσο από το πρότυπο prezi και το θέμα που έχετε επιλέξει. Θέμα επιλογής σας είναι να ρυθμίσετε τα χρώματα και τις επιλογές της γραμματοσειράς prezi σας. Αυτό περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο που εισάγεται από μια παρουσίαση του PowerPoint. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία του θέματός σας, κάντε κλικ εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, κάντε κλικ εδώ.
Σημείωση: Το Prezi δεν υποστηρίζει ορισμένα στοιχεία επεξεργασίας κειμένου που υπάρχουν σε εφαρμογές όπως το PowerPoint (π.χ. Bold Italic ή), ως εκ τούτου, προκύπτει ότι κάποια από τα μορφοποίηση του μερικές διαφάνειες δεν θα ταιριάζει ακριβώς με την αρχική μορφοποίηση της διαφάνειας. Ομοίως, κάθε fade-in κινούμενες εικόνες που δημιουργούνται στο PowerPoint δεν θα είναι παρών στο prezi σας (τα αντικείμενα θα εμφανιστούν, αλλά δεν θα είναι κινούμενα σχέδια).

Σημείωση για τους χρήστες Prezi Desktop (Pro κατόχους άδειας): Η εισαγωγή του PowerPoint χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμη ως μέρος του Prezi Desktop, ωστόσο, η διαδικασία απαιτεί μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (όπως η διαδικασία μετατροπής είναι αρκετά πολύπλοκη και εμφανίζεται σε απευθείας σύνδεση). Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να είστε συνδεδεμένοι στο Internet πριν επιχειρήσετε να μετατρέψετε ένα αρχείο PowerPoint.

Μπορείτε να πηγαίνετε στην αγγλική έκδοση πάνω κάθε φορά που η μετάφραση σας φαίνεται ασαφής για να βλέπετε τα σχέδια που έχει τοποθετήσει το πρόγραμμα για να κατανοήσετε τη λειτουργία που αναφέρεται. Ελπίζουμε να διασκεδάσετε φτιάχνοντας ξανά τις παρουσιάσεις σας πιο ζωντανές από ποτέ!