Προσχέδιο Διαγωνίσματος Προαγωγικών Εξετάσεων Α΄ Γυμνασίου – Ιούνιος 2015

ΠΙΘΑΝΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Από τα εννέα να επιλέξετε τα έξι και να τα απαντήσετε μόνο στην κόλλα σας.

1.Αντιστοιχίστε τη στήλη Α με τη στήλη Β και μεταφέρετε τις απαντήσεις στην κόλλα σας με τη μορφή 1β, 2γ κλπ

Α Β
1.      Κανών α.Όπως η εικόνα του Θεού, ο Θεάνθρωπος Χριστός, έτσι κι ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεανθρώπου Χριστού, είναι Βασιλεύς Κυρίαρχος στην Δημιουργία με έργο και ευθύνη του να “εργάζεται και να την φυλάσσει” από κάθε κακό, καταστροφή, πλεονεξία. Είναι Διδάσκαλος (ονόμασε τα ζώα με σοφία και διδάσκει με αυτόν τον τρόπο τις ιδιότητες του κάθε πλάσματος), Αρχιερεύς (είπε τα λόγια της ιερολογίας του μυστηρίου του γάμου του, που λέει η εκκλησία σήμερα). Αυτά τα χαρίσματα σήμερα τα παίρνουμε με τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος
2.     αποκάλυψη β.Η Παλαιά Διαθήκη στην προσπάθεια να περιγράψει τις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους χρησιμοποιεί την εικόνα ενός ζευγαριού. Επειδή τους παρουσιάζει ως κοινούς προγόνους όλων των ανθρώπων (= προπάτορες), γι’ αυτό και η αποτυχία τους να αναπτύξουν μια αγαθή σχέση με το Θεό ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα.
3.      τριπλό αξίωμα του Χριστού γ.Την τελούσε ένας άνθρωπος του Θεού, προφήτης ή ιερέας, χύνοντας λάδι στο κεφάλι του βασιλιά. Μ΄αυτόν τον τρόπο δηλωνόταν με ένα εξωτερικό σημείο (το λάδι) ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εκλεγμένος από τον θεό να γίνει όργανο του για την διακυβέρνηση του λαού. Έτσι, ο βασιλιάς λεγόταν χριστός(=χρισμένος) και αναγνωριζόταν ως άξιος μιας μεγάλης αποστολής. Η εβραϊκή λέξη για το «χριστός» είναι «Μεσσίας» και δινόταν στο διάδοχο του βασιλικού θρόνου του Δαβίδ.
4.     Πρωτευαγγέλιο δ.Επειδή η χριστιανική Εκκλησία από πολύ νωρίς συνειδητοποίησε τη σηµασία των κειµένων της Αγίας Γραφής για τους πιστούς, φρόντισε να τα διαφυλάξει. Έτσι, ύστερα από µακροχρόνιες συζητήσεις συνέθεσε γύρω στον 3ο αι. µ.Χ. έναν «κλειστό» κατάλογο των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης, στον οποίο δηλαδή κανείς δεν µπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι. Η συλλογή αυτών των 76 βιβλίων αποτελεί τον Κανόνα της Αγίας Γραφής.
5.      Προπατορικό αμάρτημα ε.Ο Θεός φανερώθηκε στον κόσµο για να σώσει τους ανθρώπους• δηλαδή να τους φανερώσει την αλήθεια, να τους θεραπεύσει από το κακό και να δώσει αληθινό νόηµα στη ζωή τους. Αυτή η φανέρωση (= Αποκάλυψη) έγινε για πρώτη φορά στα πολύ παλιά χρόνια σ’ έναν άνθρωπο, τον Αβραάµ. Μ’ αυτόν ο Θεός έκλεισε την πρώτη συµφωνία σωτηρίας (= ∆ιαθήκη). Στη συνέχεια η ∆ιαθήκη κλείστηκε όχι µόνο µε τον Αβραάµ και τους απογόνους του, αλλά και µ’ όλο το λαό που προήλθε απ’ αυτούς, τον Ισραήλ (= Παλαιά ∆ιαθήκη). Στον Ισραήλ ο Θεός έδωσε τις µεγάλες υποσχέσεις για τη σωτηρία των ανθρώπων.
6.     Χρίση του βασιλιά στ.Στη Γένεση, αμέσως μετά την αφήγηση της πτώσης, παρουσιάζεται ο Θεός να δίνει στους ανθρώπους ένα μήνυμα ελπίδας. Τους διαβεβαιώνει, δηλαδή, ότι κάποιος από τους απογόνους τους θα συντρίψει τη δύναμη του κακού και θα τους χαρίσει την πραγματική ελευθερία. Γι’ αυτό και τα λόγια αυτά του Θεού ονομάζονται πρωτευαγγέλιο, δηλαδή πρώτη καλή αγγελία (= είδηση).Για τη χριστιανική Εκκλησία αυτός ο απόγονος είναι ο Ιησούς Χριστός.

Απάντηση : 1δ, 2ε, 3α, 4στ, 5β, 6γ.

2.Απαντήστε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Ποιες είναι οι θεολογικές αλήθειες στο κείμενο της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό.

Απάντηση : α) Ο κόσμος αρχίζει να υπάρχει από τότε που τον δημιουργεί ο άναρχος Θεός, β) Όλα όσα προέρχονται από το Θεό είναι «καλά λίαν» και ευλογημένα. γ) Ο Θεός δημιουργεί τα πάντα από αγάπη και προνοεί συνεχώς γι’ αυτά.

2. Τι σημαίνει «κατ΄ εικόνα» και τι «καθ΄ ομοίωσιν»;

Απάντηση : Ο άνθρωπος δημιουργείται “κατ’ εικόνα”, δηλαδή με ψυχικά χαρίσματα, αγάπη, δικαιοσύνη, κυριαρχία, κλπ. χωρίς διακρίσεις φύλου, φυλής, χρώματος, ηλικίας, γλώσσας, φτώχειας ή πλούτου. Είναι δώρο, μας χαρίστηκε σε όλους τους ανθρώπους της γης.

Ο άνθρωπος δημιουργείται “καθ΄ ὁμοίωσιν”, δηλαδή να μπορεί να μοιάσει στον Θεό, να θεωθεί, χρησιμοποιώντας τα ψυχικά του χαρίσματα και συνεργαζόμενος ελεύθερα με το θέλημα του Θεού για να γίνει Θεός κατά χάριν. Έχει δικαίωμα επιλογής, είναι ελεύθερος να σκέπτεται, να δέχεται ή να απορρίπτει το θέλημα του Θεού. Δεν χαρίζεται το καθ’ ὁμοίωσιν, πρέπει να το θέλουμε να το αποκτήσουμε και να το κατακτήσουμε με αγώνα, για να δείξουμε ότι είναι επιλογή μας να μοιάσουμε στο Θεό και δεν μας αναγκάζει κανείς.

3. Τι σημαίνει η φράση «εγώ ειμί ο Ων»;

 Απάντηση :
Σημαίνει: α) ότι είναι ένας και μοναδικός, β) είναι αιώνιος και γ) δίνει ζωή σε ό,τι υπάρχει

4. Με ποια χαρακτηριστικά δημιουργεί ο Θεός τη γυναίκα; Γιατί τη δημιουργεί; ποιο έργο επιτελεί η κοινή ζωή του ανδρός και της γυναικός;

Απάντηση : α) Ο Θεός δημιουργεί την γυναίκα από την πλευρά του ανδρός για να είναι ισάξια, ισότιμη και βοηθός του (στήριγμά και αρωγός σε κάθε στιγμή της κοινής ζωής τους). Έτσι γίνεται το μυστήριο του Γάμου που προϋποθέτει το σώμα (υλικό στοιχείο του ανθρώπου). Στο μυστήριο του Γάμου ο άνθρωπος με το Άγιο Πνεύμα, άνδρας και γυναίκα, ενώνονται σε μια αγαπητική κοινωνία προσώπων, όπως η Αγία Τριάδα, και έχουν στόχο :

α. τη θέωση με την κοινή προσπάθεια, δηλαδή να πράττουν το θέλημα του Θεού, να εργάζονται και να φυλάσσουν τη Δημιουργία, με ελεύθερη συνεργασία της θέλησής τους ζώντας με αγάπη, σεβασμό και χαρά.

β. να γίνουν συνδημιουργοί Θεών κατά χάριν, να γεννήσουν και να μορφώσουν τα παιδιά τους σε θεανθρώπους κατά χάριν, με τη θέλησή τους και την συνεργασία τους την ελεύθερη με το θέλημα του Θεού, για να Του μοιάσουν, να θεωθούν ζώντας στην αιώνια χαρά του Θεού.

5. Περιγράψτε σύντομα ποια σημασία έχει το γεγονός που εικονίζεται σε κάθε εικόνα. Απαντήστε αφού πρώτα γράψετε τον αριθμό της κάθε εικόνας στην κόλλα σας. Πώς λέγεται η μέθοδος της Εκκλησίας να θυμόμαστε ένα γεγονός της Καινής Διαθήκης με τη βοήθεια ενός άλλου που έχει συμβεί πριν πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιά Διαθήκη; Σε τι μας βοηθά αυτή η μέθοδος;

θυσία του Αβραάμ1Απάντηση : Εικόνα 1. Η θυσία του Αβραάμ. Πρόκειται για µια γνωστή ιστορία της ζωής του Αβραάµ που όµως σήµερα µας ξαφνιάζει. Για να την κατανοήσουµε, πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι οι θυσίες µικρών παιδιών (και µάλιστα του πρωτότοκου αγοριού) ήταν πολύ συνηθισµένες τότε. Ο Αβραάµ µε το να φτάσει να θυσιάσει το µοναδικό του παιδί έδειξε ότι εµπιστευόταν απόλυτα το Θεό που τον κάλεσε. Αλλά ο Θεός, από την