Επαγγελματικές Μονογραφίες

Τι  είναι  οι  μονογραφίες:
Οι επαγγελματικές μονογραφίες είναι ένα μέσο πληροφόρησης για επαγγελματικές ειδικότητες. Το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φύση τουεπαγγέλματος, τις συνθήκες εργασίας, τα προσόντα που απαιτούνται, την εκπαίδευση που χρειάζεται, τους τομείς απασχόλησης καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Η μορφή τους είναι σύντομη και περιεκτική και σε γλώσσα απλή και κατανοητή.
Σε  ποιους  απευθύνονται  οι  150  μονογραφίες  του  προγράμματος “ΑΡΙΑΔΝΗ”  :
Σε νέους που έχουν εγκαταλείψει την υποχρεωτική εκπαίδευση και σε νέους

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η  δομή  της  περιγραφής  κάθε  μονογραφίας  ακολουθεί  τις  παρακάτω ενότητες

150monografies

http://www.ekep.gr/VEPY-13-1.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s