Μια ανάλυση στο απολυτίκιο του Αποστόλου Παύλου σε σχέση με τη ζωή και την προσφορά του στο έργο του Χριστού

text2mindmap-Olympitou2

http://text2mindmap.com/cTcK8H

Ολυμπίτου Μαρία, Γ4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: