Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος Διδασκαλίας – Ομάδα 1- “Φλόγα”

1. Κ. ΠανορμίτηςΛ. Σάββας, Μαρία Κ. – Θεμελίνα Ζ., Νικηφόρος Αθ.
       Θέμα Εργασίας : α) Πληροφορίες για τις οργανώσεις υποστήριξης παιδών με καρκίνο “ΕΛΠΙΔΑ”, και “ΦΛΟΓΑ”. β) Ποια σχέση έχουν με την ιεραποστολή οι οργανώσεις αυτές; ποια στοιχεία της ιεραποστολής διαθέτουν; Δικαιολογήστε την άποψή σας
Από τον Σάββα Λ.

08026-cea6ce9bce9fce93ce91Ιστορικό Ίδρυσης

Αυτό που οδήγησε τους γονείς να ιδρύσουν τη Φλόγα ήταν  η επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας των παιδιών τους. Η Φλόγα ιδρύθηκε το 1982 από ελάχιστους γονείς, στο Νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού με τη βοήθεια των γιατρών και των νοσηλευτών. Πρόσφατα με τροποποίηση στο καταστατικό  η Φλόγα έγινε Σύλλογος γονιών παιδιών και εφήβων. Σήμερα η Φλόγα είναι Πανελλήνιος Σύλλογος και αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα με αιρετούς εκπροσώπους στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας.

Οι στόχοι μας

27 χρόνια δίπλα στο παιδί με καρκίνο. Διεκδικούμε : Ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ιατρικής ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας των παιδιών μας. Στις βασικές επιδιώξεις μας περιλαμβάνονται :

 • Θεσμικό πλαίσιο που να διέπει τη νοσηλεία του παιδιού.
 • Εκπαίδευση παιδιάτρων στα ογκολογικά τμήματα.
 • Λειτουργία ακτινοθεραπευτικού κέντρου για παιδιά.
 • Φροντίδα εφήβων στα παιδιατρικά νοσοκομεία.
 • Ψυχολογική στήριξη των οικογενειών.
 • Σαφής, ειλικρινής ενημέρωση του γονιού.
 • Κοινωνική φροντίδα.
 • Ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον καρκίνο στο παιδί.

Η Φλόγα θα συνεχίσει :

 • Όσο ο καρκίνος σκοτώνει το ένα από τα τρία παιδιά που νοσούν.
 • Όσο ο καρκίνος θεωρείται επάρατος και όσο ο λαός μας φοβάται ακόμα και να προφέρει το όνομα του.
 • Όσο η πολιτεία δεν ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις της.

Καταστατικό

Σωματείου με την επωνυμία :  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ «Η ΦΛΟΓΑ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  25-2-2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Ιδρύεται Σωματείο,  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  με την επωνυμία «Σύλλογος Γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια – Η ΦΛΟΓΑ με έδρα τον Δήμο της Αθήνας. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 1. Η προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους.
 2. Η συμπαράσταση και κάθε μορφής βοήθεια προς τις οικογένειες των παιδιών και εφήβων με  νεοπλασματική ασθένεια.
 3. Η αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων μέσα στις οικογένειες που έχουν παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια στα νοσοκομεία καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 4. Η ενημέρωση και η διαφώτιση των μελών του και της Ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, πάνω στις νεοπλασματικές ασθένειες, τα προβλήματα που δημιουργούνται στα παιδιά και τις οικογένειες τους από αυτές και την κατάσταση και προοπτικές που υπάρχουν για τα θέματα αυτά, σε όλο τον κφλόγα2όσμο.
 5. Η ίδρυση και οργάνωση εξειδικευμένων και άρτια εξοπλισμένων νοσηλευτικών μονάδων για παιδιά στην χώρα μας, η διασφάλιση της χρηματοδότησης τους και η επιδίωξη νομοθετικής ρύθμισης θεμάτων σχετικά με τις νεοπλασματικές ασθένειες στα παιδιά.
 6. Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία μονάδων ή υπηρεσιών για την ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών με καρκίνο, όπως Παιδότοποι, η  δημιουργία Τράπεζας   και Μυελού των οστών. Οι μονάδες ή υπηρεσίες αυτές  θα εποπτεύονται και θα λειτουργούν από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φλόγας.

ΑΡΘΡΟ 3 Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με τα παρακάτω μέσα και ενέργειες:

 1. Διαβήματα προς τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς (Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς), τους Επιστημονικούς Συλλόγους (Ιατρικούς, Φαρμακευτικούς κλπ), κοινωνικούς φορείς καθώς και προς κάθε άλλο φορέα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επιτυχία των στόχων του Συλλόγου.
 2. Επαφή και επικοινωνία με ανάλογουςφλόγα3 φορείς  ή Συλλόγους της χώρας μας, άλλων χωρών ή διεθνείς.
 3. Διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, δημοσιεύσεων και οποιωνδήποτε άλλων εκδηλώσεων κριθούν πρόσφορες.
 4. Ηθική και οικονομική ενίσχυση σε όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
 5. Σύσταση Επιτροπών και ομάδων για την ανάλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων σ αυτά και τον προσδιορισμό νέων βάσεων αλληλοβοηθείας και συμπαράστασης στα παιδιά και τις οικογένειες τους.
 6. Γενικά, δημιουργία όλων εκείνων των όρων και προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση στόχων του Συλλόγου, με δεδομένη την ιδιαιτερότητα των νεοπλασματικών ασθενειών, της ηλικίας των ασθενών παιδιών και της ψυχολογίας που διαμορφώνεται σ αυτά και τις οικογένειες τους, μέσα στα πλαίσια και την παράδοση της Ελληνικής κοινωνίας.

Ακόμη, το ξεπέρασμα της κοινωνικής απομόνωσης των οικογενειών με νεοπλασματικά παιδιά και τη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών για ομαλή προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον – ειδικότερα το σχολείο και την γειτονιά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 4 Τα μέλη της ΦΛΟΓΑΣ  διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

 1. Ως Τακτικά Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι γονείς και κηδεμόνες παιδιών και εφήβων  με νεοπλασματική ασθένεια.
 2. Ως αρωγά Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται τα πρόσωπα  που παρέχουν υπηρεσίες στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες (ιατρική,  ψυχική,  κοινωνική ή άλλη φροντίδα) λοιποί συγγενείς των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια καθώς και πρόσωπα που με οποιονδήποτε τρόπο συντελούν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
 3. Ως Επίτιμα Μέλη του Συλλόγφλόγα2ου εγγράφονται άτομα που συντελούν στην επιτυχία των στόχων του Συλλόγου προσφέροντας ιδιαίτερες υπηρεσίες και δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 5 Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική αίτηση. ΑΡΘΡΟ 6 Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,  μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4 , αυτού του καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 7 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο. Η αποχώρηση πρέπει να γίνεται γνωστή δύο μήνες πριν την λήξη της λογιστικής χρονιάς  και πραγματοποιείται με τη λήξη της. ΑΡΘΡΟ 8 Κάθε μέλος που παραβαίνει νόμιμες υποχρεώσεις,  που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό ή με όποιον άλλο τρόπο αντιδράει στους σκοπούς του Συλλόγου, ή δεν  καταβάλλει την καθορισμένη συνδρομή για ένα χρόνο, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενάντια στην απόφαση αυτή το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη διαγραφή του. ΑΡΘΡΟ 9 Τα Τακτικά Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό του Συλλόγου και το Νόμο, ιδιαίτερα δε:

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν μέρος στις αποφάσεις.
 2. Να εκλέγουν τα όργανα της Διοίκησης και να εκλέγονται σε αυτά.
 3. Να πληρώνουν τις συνδρομές τους.
 4. Να τηρούν το καταστατικό.

Τα  Αρωγά μέλη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

 1. Να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Να πληρώνουν τη συνδρομή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
 3. Να τηρούν το καταστατικό.

Τα Επίτιμα μέλη απονέμεται ο αντίστοιχος τίτλος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έχουν δικαίωμα λόγου στις συνελεύσεις του Συλλόγου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΓΑΡΘΡΟ 10 Οι πόροι του Συλλόγου αποτελούνται από το δικαίωμα εγγραφής, τις εισφορές, τακτικές και έκτακτες, καθώς και κάθε δωρεά ή κληρονομιά. Το δικαίωμα εγγραφής για κάθε μέλος ανέρχεται σε 5 €, ενώ η ετήσια εισφορά ανέρχεται σε 10 €. Με απόφαση της η Γενική Συνέλευση μπορεί να τροποποιεί τα ποσά δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς.Η ετήσια εισφορά για τα αρωγά μέλη ανέρχεται σε 50 € (χωρίς δικαίωμα εγγραφής) ΑΡΘΡΟ 11 Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία αποφασίζει για την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών του Συλλόγου και τα ονόματα τους καταχωρούνται σε ειδικούς πίνακες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 12 Τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η εξελεγκτική Επιτροπή, και
 4. Το Γενικό Συμβούλιο

Προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων στην περιφέρεια. «Τμήμα» θεωρείται κάθε «Γεωγραφική Περιφέρεια»  της χώρας.

 • Για κάθε Τμήμα εκλέγονται  τρεις (3)  γονείς / κηδεμόνες, μέλη.
 • Τα μέλη  των Τμημάτων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή τους,  τα εκλεγέντα μέλη συνέρχονται σε σώμα και εκλέγεται ο «Εκπρόσωπος» του κάθε Τμήματος.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 3 υποψήφιοι, ορίζεται προσωρινός εκπρόσωπος από το Δ.Σ., μέχρι να υπάρξουν 3 τουλάχιστον υποψήφιοι.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 13 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου.

 1. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προβλέπεται από το καταστατικό και το νόμο.
 2. Αποφασίζει για τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό.
 3. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.
 4. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 5. Αποφασίζει για την ενδεχόμενη διάλυση του Συλλόγου και γενικά για όλα τα θέματα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 14 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Γενάρη και έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν το ζητήσουν το ένα πέμπτο από τα τακτικά μέλη με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που πρέπει να αναγράφει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε (15) μέρες από την αίτηση να αποφασίσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται έκθεση λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται απολογισμός και ο προϋπολογισμός της οικονομικής χρήσης. Σ αυτήν ανακοινώνεται και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου και τα μέλη των Τμημάτων του. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που στέλνεται στα μέλη οκτώ μέρες πριν την ημερομηνία που ορίζεται η Γενική Συνέλευση και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου. Στην πρόσκληση,  πρέπει να γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η μέρα, η ώρα και ο τόπος   που θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ αυτήν τα μισά τουλάχιστον τακτικά μέλη που έχουν πληρώσει την συνδρομή τους. Αν δεν γίνει απαρτία, χωρίς άλλη διαδικασία η Γενική Συνέλευση  συνέρχεται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, επτά ακριβώς ημέρες  μετά την ημερομηνία της κανονισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παραβρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από το Νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε θέματα εκλογής προσώπου, η εκλογή γίνεται με κλήρωση. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση γίνεται με ανάταση του χεριού ή και ονομαστικά. Η ψηφοφορία σε θέματα ανάδειξης οργάνων διοίκησης του Συλλόγου γίνεται μυστικά και η ψηφοφορία σε θέματα εμπιστοσύνης σε πρόσωπα ή άλλα προσωπικά θέματα. Μόλις συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, τις εργασίες διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται η εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέα με ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση του χεριού.

Ο  Πρόεδρος και ο Γραμματέας αναλαμβάνουν αμέσως την διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.φλόγα1

Κάθε διετία και πριν τις αρχαιρεσίες εκλέγεται με ανάταση του χεριού, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 15 Ο Σύλλογος μεταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη.Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις Συμβούλους.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για δύο χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση.Από την ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγονται 7 αναπληρωματικά μέλη. Δέκα (10) μέρες μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο,  συγκαλείται με πρόσκληση από τον Σύμβουλο που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε Σώμα, και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του από το Διοικητικό Συμβούλιο που απέρχεται. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας και αναπληρωτής Ταμίας. Επί πλέον εκλέγονται και τα μέλη που θα εκπροσωπούν τον Σύλλογο στη «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων – Σωματείων γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρίες». Η εκλογή σε άλλη θέση διοίκησης δεν αποκλείει την εκλογή σε θέσεις των εκπροσώπων στη παραπάνω Ομοσπονδία. ΑΡΘΡΟ 16 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις του παίρνονται κατά πλειοψηφία.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σύλλογο για την απόκτηση δικαιωμάτων και ανάληψη υποχρεώσεων.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και δεν δικαιούνται καμιάς αμοιβής.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιονδήποτε λόγο παραιτείται από την θέση του, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς  τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται. ΑΡΘΡΟ 17 Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Ο Πρόεδρος συγκαλεί Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος στα καθήκοντα του. Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα βιβλία του Συλλόγου, δηλαδή :

 • Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
 • Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Μητρώο Μελών, και
 • Βιβλίο Αλληλογραφίας
 • Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει και τη σφραγίδα του Συλλόγου.
 • Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ένας Σύμβουλος.

Ο Ταμίας

 • Τηρεί τα διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία που προβλέπονται από το Νόμο.
 • Ενεργεί εισπράξεις και διπλότυπες αποδείξεις όπου υπογράφει.
 • Ενεργεί πληρωμές με βάση εντάλματα πληρωμών που υπογράφονται  από τον Πρόεδρο.
 • Καταθέτει έντοκα στη Τράπεζα που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στο όνομα του Συλλόγου τα μετρητά πάνω από χρηματικό ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία, παράλειψη ή έλλειψη χρημάτων.
 • Υποβάλλει κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση της κατάστασης του ταμείου και στις Γενικές Συνελεύσεις Απολογισμό και Προϋπολογισμό.
 • Αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 18 Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τακτική Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια. Εργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των πράξεων και της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει αν είναι σύμφωνες με το Νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Εχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου οποτεδήποτε και να ζητάει να δει το περιεχόμενο του ταμείου. Συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που την υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση της μετά την εκλογή της εκλέγει τον Πρόεδρο της που διευθύνει τις εργασίες της. ΑΡΘΡΟ 18α Το Γενικό Συμβούλιο της ΦΛΟΓΑΣ συγκροτείται από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και από τους «Εκπροσώπους» των Τμημάτων της χώρας που έχουν ψηφιστεί κατά τη Γενική Συνέλευση και έχει εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, 2 φορές το χρόνο και έκτακτα όποτε παραστεί ανάγκη. Μελετά και εισηγείται δράσεις για το συνολικό έργο της Φλόγας και συγκεκριμένα για τα προγράμματα της Φλόγας που αφορούν όλα τα παιδιά με καρκίνο σε Πανελλαδική κλίμακα ή καλύπτουν πολλούς χώρους (ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές).Το Γενικό Συμβούλιο συντονίζει τη δραστηριότητα του Συλλόγου σε όλη την Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 19 Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σε όλες του τις διατάξεις σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ειδική για τον σκοπό αυτό, με την παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν πληρώσει την συνδρομή τους και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών που παρευρίσκονται. Ακόμη, για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση αυτή. ΑΡΘΡΟ 20 Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και φέρει την επωνυμία του Συλλόγου με το λογότυπο ΦΛΟΓΑ. Επίσης προβλέπεται στρογγυλή σφραγίδα με το λογότυπο του Συλλόγου στην οποία αναγράφεται το κάθε Τμήμα που εκπροσωπείται από αιρετούς εκπροσώπους, για χρήση στα αντίστοιχα Τμήματα σε έγγραφα τοπικού χαρακτήρα. Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων είναι αρμόδιοι για την :

 • Είσπραξη δωρεών και χορηγιών προς τον Σύλλογο.
 • Εκδοση ευχαριστηρίων προς τους χορηγούς της περιοχής τους.
 • Αλληλογραφία με τις τοπικές αρχές για θέματα που αφορούν την περιοχή τους.
 • Οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων, αιμοδοσίας, φιλανθρωπικών αγορών, ενημέρωσης για τον παιδικό καρκίνο κλπ.
 • Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στις οικογένειες της περιφέρειας τους, σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται ενιαία για όλη την Ελλάδα, με απόφαση Γενικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21 Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση ειδικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των μελών που έχουν πληρώσει την συνδρομή τους και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων. Σ αυτή την περίπτωση η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στα νοσοκομεία ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.  Ειδικότερα, ο ευρισκόμενος επί της οδού Αιγίου, Αρκαδίας και  Δ. Πύρρου Ξενώνας του Συλλόγου, θα τελεί υπό την εποπτεία των διοικήσεων των εν λόγω νοσοκομείων και θα διατίθεται για την φιλοξενία παιδιών από όλη την Ελλάδα, τα οποία πάσχουν από νεοπλασματική νόσο και νοσηλεύονται στα παραπάνω νοσοκομεία ή άλλα νοσοκομεία των Αθηνών. Μεταβατικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 22 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται μέσα σε 3 μήνες από την έγκριση του Καταστατικού του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 23 Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα,  διαβάστηκε ολόκληρο και επικυρώθηκε στη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου και υπογράφτηκε στην Αθήνα στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, οδός Θηβών και Λιβαδίσιας.Τροποποιήθηκε στην Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25-2-2007 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού. Οτι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τους ισχύοντες Νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.Η καλή εφαρμογή και η πιστή τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αποτελεί πρώτιστο και κυρίαρχο καθήκον των μελών και των Διοικητικών Οργάνων του Συλλόγου.Εφαρμογή των τροποποιήσεων άρχεται από την ημερομηνία έγκρισης από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Μαρία Τρυφωνίδη                                    Γεωργία Χριστοφόρου Πρόεδρος                                                    Γενική Γραμματέας

Advertisements