Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της ιστορικής έρευνας και πώς συνδέεται με την πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου;

Μια παρουσίαση σε padlet των απόψεων των μαθητών/ μαθητριών μας για τον σκοπό της ιστορικής έρευνας και  την σύνδεσή του με την πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου.

http://padlet.com/maria_themelis/skoposistereuna

https://d1vx483k16dx5e.cloudfront.net/v2/render/viewport_1000x1000,timeout_90,delay_5,format_png/http%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fmaria_themelis%2Fskoposistereuna%3Flocale_redirect%3Dno%26token%3DQkFoN0NFa2lCMmxrQmpvR1JWUnBBM05BbEVraUNuSnBaMmgwQmpzQVZHa0dTU0lNWlhod2FYSmxjd1k3QUZSVk9pQkJZM1JwZG1WVGRYQndiM0owT2pwVWFXMWxWMmwwYUZwdmJtVmJDRWwxT2dsVWFXMWxEWFdqSE1CM0VzNWlDRG9OYm1GdWIxOXVkVzFwQW5jQ09nMXVZVzV2WDJSbGJta0dPZzF6ZFdKdGFXTnlieUlIWXhCSklnaFZWRU1HT3dCVVFBdz0tLWY1ZmFhYTQwN2RjNzIxYzRhMjJlZDlkOGIzZThjNGFlMjZlNTBkZTQ-

Leave a Reply