Πιστεύετε ότι η μελέτη της ιστορίας του Χριστιανισμού συμπληρώνει τις ιστορικές σας γνώσεις ή ότι έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη Ιστορία που διδάσκεστε στο μάθημα της «ιστορίας»; Ποιο είναι το περιεχόμενο του κειμένου στη σελίδα 14;

Μια αποτύπωση των απόψεων των μαθητών / μαθητριών της Γ’  Γυμνασίου του σχολείου μας σε διαδικτυακό πίνακα padlet. Χαρείτε τον!

http://padlet.com/maria_themelis/ekkhistory-14-1

https://d1vx483k16dx5e.cloudfront.net/v2/render/viewport_1000x1000,timeout_90,delay_5,format_png/http%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fmaria_themelis%2Fekkhistory-14-1%3Flocale_redirect%3Dno%26token%3DQkFoN0NFa2lCMmxrQmpvR1JWUnBBeDVBbEVraUNuSnBaMmgwQmpzQVZHa0dTU0lNWlhod2FYSmxjd1k3QUZSVk9pQkJZM1JwZG1WVGRYQndiM0owT2pwVWFXMWxWMmwwYUZwdmJtVmJDRWwxT2dsVWFXMWxEWFdqSE1EV1EwaDZDRG9OYm1GdWIxOXVkVzFwQXQ0Qk9nMXVZVzV2WDJSbGJta0dPZzF6ZFdKdGFXTnlieUlIUjRCSklnaFZWRU1HT3dCVVFBdz0tLTY1OGRhMmFkNmYxNmU2NDRiNDBlZDJmZjMwMTUzNjBkMDk0ZGRkMzM-