Πεντηκοστή, εργασία σελ. 17 : Ποια είδη ελευθερίας περιγράφει το κείμενο ότι δίνει το Άγιο Πνεύμα;

http://padlet.com/wall/ukswq6x13t

pentikosti-askisi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: