Ένα μαθησιακό σενάριο για τις διαφορές στη διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος στις ομολογίες των Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών όπως διαφαίνονται μέσα από τις αντίστοιχες εικόνες τους της Αγίας Τριάδος

Μαθησιακό Σενάριο

 

Τίτλος

 

Οι διαφορές στη διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος στις ομολογίες των Ορθοδόξων Χριστιανών και των Ρωμαιοκαθολικών, όπως διαφαίνονται μέσα από τις αντίστοιχες εικόνες της Αγίας Τριάδος – συνέπειές τους στην καθημερινή ζωή των πιστών και στην θεολογική τους αγωγή και ζωή.

Στόχοι

 

Δημιουργία στο Google+ κοινωνικό Δίκτυο, τεσσάρων ομάδων μαθητών της Τρίτης Γυμνασίου με στόχο την ανάδειξη συμπερασμάτων στο μάθημα όπως αναφέρεται στον τίτλο.Α. Κατάρτιση θεολογική με την ανάπτυξη της θεολογίας των δύο ομολογιών του Χριστιανισμού με απλά λόγια και παραδείγματα – Υλικό που παραδίδεται σε κάθε ομάδα.Β. Εξοικείωση με το κοινωνικό Δίκτυο και τις υπηρεσίες που προσφέρει.Γ. Διαδικτυακή συνεργασία των μελών των ομάδων σύμφωνα με τις υποδείξεις των καθηγητών πληροφορικής, θεολογίας, καλλιτεχνικών, φιλολόγων, ιστορίας και γυμναστικής.Δ. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, χρήσης του λόγου για την συγγραφή έκθεσης που να περιέχει τα συμπεράσματα των ομάδων και το τελικό συμπέρασμαΕ. Βιωματική και συναισθηματική αγωγή, καθώς με την ενασχόλησή τους με την τέχνη της αγιογραφίας, της ζωγραφικής, της θεατρικής αγωγής και κινητικής – χορευτικής έκφρασης των μηνυμάτων θα εξαχθούν νέοι τρόποι κατανόησης στη μελέτη του θέματός μας.

Ομάδα στόχος – ανάγκες

Ομάδα α. Μελέτη ορθόδοξης εικόνας Αγίας Τριάδος – ΣυμπεράσματαΟμάδα β. Μελέτη ρωμαιοκαθολικής εικόνας Αγίας Τριάδος – ΣυμπεράσματαΟμάδα γ. Αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο, μέσω των μηχανών αναζήτησης του κοινωνικού δικτύου να βρει πληροφορίες ιστορικού, γεωγραφικού, θεολογικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου που να έχει σχέση με το θέμα, βίντεος, εικόνες, καλλιτεχνικές παραστάσεις, πίνακες ζωγραφικής γενικά για τις εικόνες της Αγίας Τριάδος.Ομάδα δ. Θεατρική ομάδα με μέλη από τους μαθητές που ανήκουν στην θεατρική ομάδα του σχολείου. Έργο τους : Δραματοποίηση της διήγησης της φιλοξενίας του Αβραάμ, στην Γένεση της Παλαιάς Διαθήκης, διάλογοι Τριαδικού Θεού με Αβραάμ και Σάρρα και φυσικά εξαγόμενα από την δραματοποίηση συμπεράσματα για την σχέση Θεού – πιστών Του, σχέση αγάπης, σεβασμού και αξιοπρέπειας στη διαφορετικότητα και στην ανθρώπινη αδυναμία – δικαίωμα να κάνουμε λάθη χωρίς να φοβόμαστε την απόρριψη.Κοινωνικές επεκτάσεις που απορρέουν από την καλλιτεχνική ομάδα. (Θα μπορούσε να γίνει μια χορογραφία με επίβλεψη του γυμναστή του σχολείου και του υπεύθυνου της θεατρικής ομάδας με θέμα την επίσκεψη του Θεού στον Αβραάμ ή διάλογος (ντιμπέϊτ) που να δείχνει το περιεχόμενο κάθε ομάδας που ερευνά τις δύο ομολογίες μέσα από τις εικόνες.Ανταλλαγή απόψεων και συμπερασμάτων – Τελικά πορίσματα

Γνωστικό Αντικείμενο

Θρησκευτικά Γ’ Γυμνασίου : Μάθημα 26: Το σχίσμα του 1054 : γεγονός μεγάλης οδύνης, Η διδασκαλία του filioque και η ορθόδοξη διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος, συνέπειες της θεολογικής απόκλισης στην ιστορία, γεωγραφία και θεολογική κατανόηση της ζωής των πιστών των δύο ομολογιών του Χριστιανισμού, Ορθοδοξίας, Ρωμαιοκαθολικών, επιπτώσεις στη σύγχρονη ζωή. 

Χρονική Διάρκεια

4 διδακτικών ωρών (+ 4 ώρες στο σπίτι, ο κάθε μαθητής)

Χώρος εργασίας

Αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, τις τρεις πρώτες διδακτικές ώρες, για πρόσβαση στο ίντερνετ των μαθητών, αίθουσα της τάξης την 4η ώρα, ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Την ώρα της γυμναστικής και των καλλιτεχνικών σε συνεννόηση της θεολόγου με τους καθηγητές των μαθημάτων αυτών μπορούν να λάβουν χώρα οι δραματοποιήσεις ή η χορογραφία.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α) Επέλεξα το συγκεκριμένο κοινωνικό Δίκτυο γιατί οι καθηγητές, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν ταυτόχρονα και πολυεπίπεδα να συνεργαστούν ασύγχρονα και σύγχρονα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλοί μαζί την υπηρεσία hangout, πράγμα που δεν προσφέρεται σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, και επίσης έχουν πρόσβαση σε μηχανές αναζήτησης, βίντεος, εικόνες, έγγραφα, ερωτηματολόγια, παρουσιάσεις, μεταφράσεις, σχέδια, όπου μπορούν να αλληλεπιδρούν όσο θέλουν. Θεωρώ απαραίτητο ωστόσο, να παρακολουθούνται /υποβοηθούνται από ενήλικες στο σπίτι, η κάθε ομάδα, ώστε να αποφύγουμε κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο και για να καταγράψουμε την ευκαιρία και οι γονείς να συμμετάσχουν και να έρθουν εγγύτερα με τα παιδιά τους και να μάθουν μ΄ αυτόν τον απρόσκοπτο τρόπο γνώσεις που δεν θα ενδιαφέρονταν να μάθουν για την πίστη τους, που όμως είναι υψίστης σημασίας να κατανοήσουν. Με την έρευνα, τη συλλογικότητα και την ελευθερία δράσης η μάθηση γίνεται ευχάριστη, πολύτροπη, συμμετοχική, διαδραστική, συναρπαστική και πρωτότυπη.Β) Οι εξηγήσεις για το πώς θα εργαστούν και ποιος είναι ο στόχος : η συνεργασία τους και η εμπειρία τους από αυτήν μέσω ενός κοινωνικού δικτύου είναι φυσικά το μέσον κατανόησης των αληθειών που πρόκειται οι μαθητές να διερευνήσουν.Από σκοπού παρέχεται στοιχειώδης βοήθεια στους μαθητές μέσα στις τέσσερις αυτές διδακτικές ώρες για να αναπτυχθεί η αρχή της αυτενέργειας και για να μάθουν πώς να μαθαίνουν.Ωστόσο πρέπει να διευκρινίσω ότι έχει προηγηθεί μία διδακτική ώρα που έχει συζητηθεί το θέμα διεξοδικά, έχει τοποθετηθεί μέσα στο ιστορικό και θεολογικό πλαίσιο του σχίσματος του 1054 και έχει εξηγηθεί στα παιδιά τι ψάχνουν και πώς θα σκεφθούν για να εργαστούν.Ο καθηγητής θεολόγος έχει μεριμνήσει να μοιράσει στις ομάδες υλικό, ερωτηματολόγια κοινά στις δυο ομάδες, να ξέρουν τι ψάχνουν και να αναγνωρίσουν τις δογματικές διαφορές που εμφανίζονται στις εικόνες. Στην ομάδα έρευνας στις μηχανές αναζήτησης έχει δώσει ιστοχώρους κατάλληλους για επαρκή έρευνα. Επίσης, ο καθηγητής θεολόγος έχει βεβαιωθεί ότι οι μαθητές έχουν κατανοήσει το σκοπό του εγχειρήματος που πρόκειται να συμβεί, άλλως θα ήταν ανεδαφικό και αναίτιο το όλο εγχείρημα.Ο καθηγητής καλλιτεχνικών θα καθοδηγεί τα παιδιά στην ερμηνεία των εικόνων, την ανάλυσή τους καλλιτεχνικά.

Η υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας, φιλόλογος καθηγήτρια, καθοδηγεί τα παιδιά να παρουσιάσουν την θεατρική παράσταση ή τη χορογραφία, βοηθάει τα παιδιά να καταρτίσουν τους διαλόγους.

Σκοπός λοιπόν είναι με την αλληλεπίδρασή τους, την έρευνα των μαθητών και τη συζήτηση μεταξύ τους, κατόπιν των πληροφοριών, των ενασχολήσεών τους με την τέχνη της κάθε χριστιανικής ομολογίας που μελετάται και των τρόπων προσέγγισης της αλήθειας της Αγίας Τριάδος, να καταδειχθεί ότι

στην ορθόδοξη διδασκαλία, η ελευθερία των προσώπων και η ισότητά τους μεταξύ τους είναι άκρως απαραίτητη για να μπορεί ο άνθρωπος να πιστεύει σωστά, να σέβεται τη διαφορετικότητα, να τοποθετεί την αξία κάθε ανθρώπινου προσώπου ισοδύναμη με την αξία κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος. Έτσι

κανείς δεν είναι κατώτερος γιατί κανένα πρόσωπο της αγίας Τριάδος δεν υποτιμάται στη διδασκαλία ή στην απεικόνισή Του ως κατώτερο.

Αυτό είναι και το επιθυμητό να προβεί συμπέρασμα, μέσα από την μελέτη των μαθητών μας. Επίσης, να καταδειχθούν δυνατότητες συζήτησης μεταξύ των πιστών των δύο ομολογιών για έναν εξ αρχής διάλογο βασισμένο στην ορθόδοξη χριστιανική αγάπη, όπου με ελευθερία και σεβασμό στη διαφορετικότητα των πολιτισμών μας να καταδειχθεί το παραπάνω επιδιωκόμενο συμπέρασμα. Ίσως να προταθεί ένα ντιμπέϊτ μεταξύ των δύο ομάδων/ομολογιών που θα