Εικονομαχία Α΄- Δραστηριότητα στην τάξη σε άτυπες ομάδες των δύο μαθητών

Εικονομαχία – Εργασία άτυπων ομάδων ανά δυάδες στην τάξη (Γ2)

Εικονομαχία-Εργασία άτυπων ομάδων

Ερώτηση 1 : Φτιάξτε ένα πίνακα με δύο στήλες που να περιέχουν τα ονόματα των προσώπων που έλαβαν μέρος στη διένεξη ως εικονομάχοι και ως εικονόφιλοι. Σε παρένθεση να περιλάβετε επιγραμματικά τις θέσεις και τις στάσεις καθενός στη σύγκρουση αυτή (ερώτηση 4, σελίδα 76 του σχολικού βιβλίου).

Εικονόφιλοι

Εικονομάχοι

Α΄ φάση :

1.    Πατριάρχης Γερμανός, πάπας Γρηγόριος (επαναστατούν οι πιστοί της Ελλάδας και της Ιταλίας)

2.    Ιωάννης Δαμασκηνός (έγραψε λόγους για την θεολογία της εικόνας, «Υπέρ των Αγίων Εικόνων»).

3.    Ειρήνη Αθηναία, αυτοκράτορα (αναστήλωσε τις εικόνες- Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος, 751μ.Χ.).

 

1.    Λέοντας Γ’ (αυτοκρατορικές εντολές ενάντια στις εικόνες – 730μ.Χ. επιβάλλεται η καταστροφή των εικόνων ).

2.    Κωνσταντίνος Ε’ (έκλεισε τα μοναστήρια και καταδίωξε τους μοναχούς – Ιερείς, μοναχοί, απλοί πιστοί, κακοποιήθηκαν και εξορίστηκαν – 754μ.Χ. Η Σύνοδος αυτή θεσμοθετεί τις εικονομαχικές αντιλήψεις).

Β΄ Φάση :

1.    Θεόδωρος Στουδίτης (έγινε ο αρχηγός των εικονόφιλων- φυλακίζεται, βασανίζεται σκληρά και εξορίζεται )

2.    Θεοδώρα αυτοκράτειρα (επανέφερε τις αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου).

 

1.   Λέων Ε’ (Επανέφερε τις αποφάσεις της συνόδου της Ιέρειας)

2.   Αυτοκράτωρ Θεόφιλος (ακολουθεί σκληρή πολιτική κατά των εικόνων).

(Σκεύος Κ., Γιάννης Μ., Μιχάλης Κ., Βαγγελίτσα Κ., Σεβαστή Κ., Νικόλας Κ., Ειρήνη Κ., Νομική Σ.,

Ερώτηση 2 : Ποια είναι τα αίτια της Εικονομαχίας;

Αίτια της Εικονομαχίας

Θεολογικά

Πολιτικά

Κοινωνικά

1.    Άρνηση απεικόνισης του Θεού, των προσωπικοτήτων των αγίων => απόρριψη των εικόνων.

2.    Ο Χριστιανισμός δέχεται επιρροές από τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ. Οι θρησκείες αυτές αρνούνται την απεικόνιση του Θεού και των προσωπικοτήτων των αγίων. Οι απόψεις αυτές επηρέασαν πολλούς πιστούς και βρήκαν γόνιμο έδαφος σε αιρετικές κοινότητες. Στη μικρά Ασία υπήρξε με την απόρριψη των εικόνων, έγιναν υπερβολές και δεισιδαιμονίες.

1.    Δυσαρέσκεια για την πολιτική των Ισαύρων αυτοκρατόρων. 1.    Έλλειψη παιδείας, αγράμματοι μοναχοί και λαϊκοί, ανισότητα πίστεως.

(Βαγγελίτσα Κ., Νικόλας Σ., Σεβαστή Κ.).