Μια βιωματική προσέγγιση της προσευχής του Ιησού

Τα σχόλια των μαθητών μας θα σας βοηθήσουν να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

http://padlet.com/wall/euxh-Ihsou

euxh-Ihsou