Η προσευχή του Ιησού στα Αραμαϊκά – Επειδή με ρώτησαν οι μαθητές μου πώς ήταν το “Πατερ ημών” στη γλώσσα του Χριστού…

  

Abun d-bashmayo Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς nithqadash shmokh αγιασθήτω το όνομά σου tithe malkuthokh ελθέτω η βασιλεία σου nehwe sebyonokh γεννηθήτω το θέλημά σου aykano d-bashmayo oph bar`o ως εν ουρανώ και επί της γης hab lan lahmo d-sunqonan yowmono Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον washbuq lan hawbayn wahtoh και άφες ημίν τα οφελήματα ημών aynaykano doph hnan shbaqan l-hayobayn ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών lo ta`lan l-nesyuno και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν elo paso lan men bisho αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού metul d-dylokh hi malkutho Ότι σου εστίν η βασιλεία whaylo wteshbuhto και η δύναμις και η δόξα l`olam `olmin είς τους αιώνας των αιώνων Amin.

Ευχαριστώ θερμά την κυρία Έλενα Αθανασίου για την εξυπηρέτηση που μου έκανε…. 😀

2 thoughts on “Η προσευχή του Ιησού στα Αραμαϊκά – Επειδή με ρώτησαν οι μαθητές μου πώς ήταν το “Πατερ ημών” στη γλώσσα του Χριστού…