Συντάξτε ένα κείμενο που να περιγράφει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ιησού και της Βασιλείας του Θεού μέσα από τις παραβολές

http://padlet.com/wall/proswpon-christou

proswpon-christou

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: