Ποιες από τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου θα μπορύσαν να ισχύσουν στη σημερινή εποχή; Με ποιο τρόπο;

http://padlet.com/maria_themelis/law-of-Moses

law-of-Moses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s