Ποιες από τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου θα μπορύσαν να ισχύσουν στη σημερινή εποχή; Με ποιο τρόπο;

http://padlet.com/maria_themelis/law-of-Moses

law-of-Moses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: