Η πρώτη Διαθήκη του Θεού στον Αβραάμ σε … κινούμενα σχέδια!

http://Pixton.com/ic:4u44696g

Egw eimai o Qeoj. Na zeij  sumfwna me to qelhma mou kai na eisai teleioj. Qa sunayw mazi sou Diaqhkh kai qa sou dwsw pollouj apogonouj. Auth einai h Diaqhkh pou kanw mazi sou. De qa onomazesai pia Abram alla Abraam, giati qa se kanw patera plhqouj eqnwn...qa gineij genarchj lawn. Kai  basiliadej qa proerqoun apo sena. Th Diaqhkh mou th sunaptw mazi sou, alla qa iscuei kai gia olej tij geniej twn apogonwn- Diaqhkh aiwnia wste na eimai Qeoj dikoj sou kai twn apogonwn sou.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: