Δρατηριότητα σχετική με την 5η δ.ε. (Η ιστορία του Αβραάμ)

Πατώντας στον χάρτη της εποχής των Πατριαρχών

(του εμπλουτισμένου βιβλίου του μαθητή) καταγράψτε στο τετράδιό σας τις πόλεις που συναντήσαμε ως τώρα μαζί με τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται εκεί.

Μπορείτε να απαντήσετε στο κουίζ που ακολουθεί;

Τυπώστε μόνο το αποτέλεσμα και φέρτε το στην Τάξη.http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9138/extras/Evaluation/Excersise_5/kef1_en5/quiz.swfhttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9138/extras/Evaluation/Excersise_5/kef1_en5/quiz.swf 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: