Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο : Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills from University of Michigan

Σε μετάφραση : ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

https://www.coursera.org/learn/negotiation-skills/home/welcome

succesful_negotiation-University_of_Michigan2