Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο της EUN Academy course : “Collaborative Teaching and Learning”

Απολαύστε μαζί μας και μελετήστε το πολύτιμο για εκπαιδευτικύς υλικό που περιέχει το ημερολόγιο έργου μας με θέμα “Συνεργατική (Συμμετοχική) Διδασκαλία και Μάθηση”

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/collaborative-teaching-and-learning/coursehttp://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/collaborative-teaching-and-learning/course

http://collaborativeteach-learn-diary.simplesite.com/431675323

collaborative_teaching-learning-diary