Συμμετοχή και ολοκλήρωση στα διαδικτυακά Σεμινάρια Coursity-Εξειδίκευση στην ειδική αγωγή

Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο “Εξειδίκευση στην ειδική αγωγή” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ολοκλήρωσή του με την υποβολή της τελικής εργασίας μου με τίτλο : “Διδασκαλία τριών δεξιοτήτων σε μαθητή με νοητική αναπηρία”.